fbpx

ניתוח תמהיל משכנתה – אישור והסכמה לתנאי השימוש

חברת Finwiz (להלן "החברה") מציעה לנתח למענך (להלן "מזמין הניתוח") את האישור העקרוני שקיבלת מהבנקים המסחריים למשכנתאות (להלן "התמהיל"). הניתוח ללא תשלום. המסמך יתאר את ההסכמות הנדרשות ממך על מנת לקבל את השירות.

א. התמורה שמזמין הניתוח יוכל לצפות לקבל מניתוח ההצעה הזו (להלן "הניתוח"):

1. תצוגה גרפית של בהתאם לחודשים:

1.1. השינוי המשוער בהחזר החודשי

1.2. החלוקה המשוערת של ההחזר החודשי לתשלום על חשבון הריבית ותשלום על חשבון הקרן

1.3. השינוי המשוער ביתרת החוב לבנק.

2. נציג את העלות המשוערת לשקל, ההחזר המקסימלי המשוער.

3. נציג את החלוקה לרכיבים צמודים מדד ולרכיבים בריבית קבועה, משתנה, ופריים.

4. נציין ונציע, אם יהיו, דרכים לשפר את המשכנתה ו/או את ההתנהלות הכלכלית.

5. נציין ונציג, אם יהיו, תמהילי משכנתה אלטרנטיביים מותאמים- שקיבלו משתמשים אחרים בתקופה האחרונה - שלדעתנו יכולים להיות בעלי ערך ורלוונטיים לצרכים של מזמין הניתוח.

6. נציין, במידה ויהיה, את קיומו של תמהיל אופטימלי יותר, שיכול – על סמך הבנת החברה לחסוך כסף ואולי בנוסף גם להיות קצר יותר בשנים ו/או פחות מסוכן (תנודתי) ו/או בעל קצב חיתוך קרן גבוה יותר ו/או בעל החזר מקסימלי משוער נמוך יותר. פרטי התמהיל האופטימלי לא ימסרו במהלך הניתוח.

7. אם זוהי איננה ההצעה הראשונה שהחברה מנתחת למענך – החברה תשווה בין ההצעות הקודמות כדי להציג את היתרונות והחסרונות של כל הצעה.

ב. הניתוח מבוצע ללא עלות וללא דרישה לתמורה. על מנת לקבל את הניתוח, מזמין הניתוח יצטרך להסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים לעיל.


1. מזמין הניתוח מצהיר כי פנה מיוזמתו ורצונו האישי אל החברה וביקש באופן מפורש את עזרתה בניתוח התמהיל.

2. ניתוח התמהיל יפורסם במדיות דיגיטליות שונות – בין היתר בקבוצת פייסבוק ייעודית של החברה (https://www.facebook.com/groups/144679486171484) ובאתר אינטרנט זה.

3. לטובת הניתוח, מזמין הניתוח יצטרך לספק פרטי מידע הרלוונטיים לניתוח (להלן "פרטי מידע"). חלק מפרטי המידע הם מנדטוריים – כלומר חובה לספק אותם על מנת לקבל ניתוח. שאר החלקים הם וולנטריים - כלומר אין חובה למסור אותם. פרטי מידע אלו כוללים, אך אינם מוגבלים ל:

1. [מנדטורי] כתובת מייל

2. [מנדטורי] תאריך קבלת התמהיל מהבנק

3. [מנדטורי] מטרת המשכנתה: מחזור, רכישה ראשונה, רכישה חליפית וכו'.

4. [וולנטרי] האם נעזרתם ביועץ משכנתאות

5. [מנדטורי] שם הבנק שהעניק את האישור העקרוניp

6. [וולנטרי] מספר הסניף של הבנק

7. [מנדטורי] מיקום הנכס

8. [מנדטורי] מספר הלווים

9. [וולנטרי] מספר הילדיםp

10. [וולנטרי] הכנסה נטו של משק הביתp

11. [מנדטורי] צילום של ההצעה הרשמית שהתקבלה מהבנק

12. [מנדטורי] פרטי התמהיל. עבור כל הלוואה יצויין:

12.1. סוג ההלוואה

12.2. תקופה (חודשים)

12.3. ריבית שנתית

12.4. האם הלוואה זו בגרייס?

12.5. האם זו הלוואת בלון?

12.6. האם יש כוונת לבצע פרעון מוקדם?

13. [וולנטרי] בקשה לקבל הצעה לביטוח משכנתה מסוכן ביטוח מקצועי

13.1. שם פרטי

13.2. מספר טלפון ליצירת קשר

13.3. תאריך הלידה של הלווה הראשון

13.4. תאריך הלידה של הלווה השני (אם קיים)

13.5. האם הלווה הראשון מעשן?

13.6. האם הלווה השני מעשן? (אם קיים)

14. [וולנטרי] בקשה לקבל פרטים נוספים לטובת ייעוץ מקצועי של החברה

14.1. שם פרטי של איש קשר

14.2. מספר טלפון של איש הקשר.


4. הניתוח יפורסם במדיות הדיגיטליות בצורה אנונימית, כלומר, לא יצויינו הפרטים המזהים הבאים (להלן "פרטים אישיים"): שמות פרטיים ושמות משפחה, ת.ז., כתובת דואר אלקטרונית, מספר טלפון, כתובת מגורים, מקומות עבודה.

5. זיהוי התמהיל של מזמין הניתוח במדיות הדיגיטליות, יבוצע על בסיס הודעת דואר אלקטרוני שיקבל מהחברה המציינת את המספר הסידורי של הניתוח של התמהיל שלך. מזמין הניתוח נותן את הסכמתו המפורשת מצהיר שהבין שזהו תנאי מנדטורי לביצוע הניתוח.

6. המידע שמזמין הניתוח ימסור בתהליך זה יישמר במאגר אלקטרוני דיגיטלי (להלן "מאגר"). מזמין הניתוח נותן את הסכמתו המפורשת לפעולה זו.

7. החברה לא תשמור את הפרטים האישיים במאגר פרט לכתובת מייל או שם פרטי ומשפחה (שיישמר בהעדר כתובת מייל).

8. החברה תשתמש במידע שתמסור בצורות הבאות (אך אינה מוגבלת לכך):

a. תציג את הריביות ואת התמהיל לציבור הרחב לתועלתו.

b. תשתמש בנתונים שבתמהיל על מנת לפרסם מאמרים.

c. תשתמש בנתונים על מנת לבנות ולתקף מודלים מתמטיים וכלכליים.

9. החברה תמסור, רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת ממזמין הניתוח, פרטי מידע לסוכן ביטוח הנדרשים לתת הצעת מחיר לביטוח חיים למשכנתה.

10. החברה רשאית ליצור קשר עם מזמין הניתוח, רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת ממנו, על מנת להציע לו לרכוש בתשלום את שירותיה המקצועיים.

11. החברה רשאית לסרב, מכל שיקול שתבחר, לנתח את התמהיל של בעל הניתוח. החברה לא נדרשת לספק כל הסבר לסירוב זה.

12. המידע שיוצג בניתוח מופק אוטומטית על ידי תוכנה בבעלות החברה. התוכנה הנ"ל נתונה לשינויים בכל עת וללא כל הודעה מראש. המידע מוצג כולל נתונים, הערכות ותחזיות המבוססות על מידע שהתקבל מיוזמתו של מזמין הניתוח.

13. הנתונים הופקו באמצעות מודלים כלכליים ומתמטיים אשר הינם "מידע צופה פני עתיד"- כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות הערך, התשכ"ח 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה. אין כל ודאות כי הנתונים ו/או ההערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים בתכלית מאלו שהוצגו במסמך זה, וזאת בין היתר בשל תלותם בגורמים חיצוניים כדוגמת: שינוי ריבית הפריים, שינוי מדד המחירים לצרכן.

14. אין המידע שיוצג בניתוח יכול להחליף שיקול דעת עצמאי של מזמין הניתוח.

15. כל משתמש הפועל על פי המידע בניתוח עושה זאת על סמך דעתו האישית והבלעדית ואחראי אחריות בלעדית לתוצאות פעילותיו ומעשיו.

16. החברה אינה אחראית, בשום אופן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגישה ו/או תוצאה כלשהי אשר נגרמה, כביכול ו/או למעשה על ידי הסתמכות על המידע ו/או החומר ו/או השירותים כלשהם שמקורם במידע שיפורסם בניתוח.

שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?
אימייל
+
מטרת המשכנתא
+
תאריך הצעת הבנק
+
האם נעזרתם ביועץ משכנתאות?
שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?

מאיזה בנק התקבלה ההצעה?

+
אפשר לדעת מאיזה סניף קיבלתם את ההצעה?
שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?
איפה הנכס נמצא?
+
שווי הנכס
+
מה מספר הלווים?
+
ילדים (אופציונאלי)
+
הכנסה נטו (אופציונאלי)
שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?
Files bg image
העלו צילום של ההצעה שקיבלתם. הצילום חייב להיות מהבנק (ולא ממחשבון משכנתא / מיועץ משכנתאות) וחייב לכלול את תאריך ההצעה
הקובץ לא נבחר בחר קובץ...
הקובץ לא נבחר בחר קובץ...
שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?

הלוואה

סוג ההלוואה
תקופה (חודשים)
סכום
ריבית שנתית
סוג ההלוואה
תקופה (חודשים)
סכום
ריבית שנתית
גרייס
(חודשים)
בלון

ביצוע של פרעון מוקדם
זמן (חודשים)
סכום לפרעון
№1
№2
הוסיפו הלוואה 2
שלב 1
מידע אישי
שלב 2
נתוני בנק
שלב 3
נתונים דמוגרפיים
שלב 4
תמונה של הצעת הבנק
שלב 5
נתוני התמהיל
שלב 6
זקוקים לביטוח/
ייעוץ?

האם אתה רוצה לקבל הצעת ביטוח?

שם איש הקשר
+
מספר טלפון שלכם
+
sex icon sex icon disabled
מין של לווה א'
מין של לווה ב'
+
תאריך לידה של לווה ראשון
תאריך לידה של לווה שני
+
האם לווה ראשון מעשן?
האם לווה שני מעשן?

תרצו לשמוע על ליווי המשכנתה המקצועי שלנו?

שם איש הקשר
מספר טלפון שלכם

!אחלה - נחזור אליכם בהקדם

בוצע!
תודה ששלחת טופס זה
אנחנו מטפלים בניתוח ההצעה שלך.
כאשר היא תפורסם - תקבל מייל

מה כתובת הדואר האלקטרוני שלכם?

אנחנו מבקשים לדעת את כתובת המייל שלכם על מנת שנוכל לשלוח לכם הודעה כשהניתוח לתמהיל זה יפורסם.

אנחנו לא נעשה שימוש בכתובת זו.

באיזה תאריך קיבלתם את ההצעה מהבנק?

אנחנו רוצים לדעת באיזה תאריך התקבלה הצעת המשכנתה - כדי שנוכל לחפש ולהציג הצעות רלוונטיות שהתקבלו באותו הזמן.

באיזה תאריך קיבלתם את המשכנתא?

אנחנו רוצים לדעת את תאריך לקיחת המשכנתא, כדי לחשב את הפרשי הריבית בין אז להיום – ולהסיק את הכדאיות במחזור

אתם רוכשים את דירתכם היחידה. אתם רוכשים דירה במקום דירתכם הנוכחית שעדיין לא נמכרה. אתם רוכשים דירה נוספת על דירה שכבר בבעלותכם אתם לוקחים הלוואה שלא למטרת רכישת דירה (למשל: לאיחוד חובות, שיפוץ נכס וכו') אתם מעוניינים לבדוק האם כדאי לכם למחזר

הלוואה צמודה לפריים

הלוואת פריים הצמודה לריבית בנק ישראל.

הלוואה משתנה לא צמודה כל חמש

הלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית המתעדכנת בכל חמש שנים.

להלוואה זו שמות שונים בבנקים:

משתנה 5 אג"ח לא צמוד, לא 5+5 צמוד, לא צמוד ר' מש' עוגן תשואת אג"ח, לא צמוד ריבית משתנה – מתחדש כל חמש שנים, לא צמודה בריבית משתנה (אג"ח) -חמש וכו'

הלוואה משתנה צמודה כל חמש

הלוואה שצמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית המתעדכנת בכל חמש שנים.

להלוואה זו שמות שונים בבנקים:

עוגן אג"ח צמוד – משתנה כל 5ש', צמוד 5+5 מדד, משתנה-אג"ח צמוד מדד, צמוד מדד בריבית משתנה – מתחדש כל 5 שנים וכו'.

הלוואה קבועה לא צמודה

הלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה.

להלוואה זו שמות שונים בבנקים:

ריבית קבועה-לא צמוד, לא צמוד בריבית קבועה, ריבית קבועה לא צמודה

הלוואה קבועה צמודה

הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית קבועה לאורך חיי ההלוואה.

להלוואה זו שמות שונים בבנקים:

צמוד למדד בריבית קבועה, ריבית קבועה צמודה, קבועה צמודה

הלוואת זכאות

הלוואה זו מוענקת מטעם מדינת ישראל. ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה.

להלוואה זו שמות שונים בבנקים:

זכאות אישית, צמוד למדד בריבית קבועה (במסגרת הלוואות סיוע), זכאות מסובסד ממוצעת -0.5%.

מענק מהמדינה

מענק כספי, הניתן מהמדינה בעת לקיחת המשכנתה כחלק מהשתתפות בפרויקטי דיור ממשלתיים של המדינה.

למשל: מענק בגין בניית ממ"ד ביישוב קו עימות ו/או מענק בגין השתתפות בפרוייקט של מחיר למשתכן

הלוואה משתנה לא צמודה כל שבע

הלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית המתעדכנת בכל שבע שנים.

הלוואה משתנה צמודה כל שבע

הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת ריבית המתעדכנת בכל שבע שנים.

הלוואה עם גרייס חלקי

אם בתמהיל שלכם אחת ההלוואות היא בגרייס – הזינו בתיבה את משך חודשי הגרייס.

הלוואת בלון/בוליט

אם אחת ההלוואות הינה הלווואת בלון – סמנו את ההלוואה בסימון חיובי.

שילוב של פרעון מוקדם בהלוואה

מלאו פרטים של הפרעון המוקדם המתוכנן. רשמו את החודש (מתחילת המשכנתא) שבו יבוצע הפירעון, וסכום הכסף לפרעון.

עבור כל הלוואה תוכלו להזין עד שתי מאורעות שונים של פרעון מוקדם.

קבלת הצעות מחיר לביטוח חיים ומבנה – בחינם!

כחלק מתהליך קבלת המשכנתה, תצטרכו להקים ביטוח חיים ומבנה.

באפשרותכם לקבל הצעת מחיר בחינם מסוכן ביטוח שנבחר על ידינו בקפידה.

על מנת לתת הצעה, נצטרך לדעת את תאריכי הלידה שלכם, האם אתם מעשנים ופרטי יצירת קשר עימכם.

מידע זה לא נשמר אצלנו.

קבלת מידע על ייעוץ משכנתה עם Finwiz

האם תרצו להעזר בFinwiz כדי להשיג את המשכנתה הכי טובה בשבילכם?

סמנו כאן, ונחזור אליכם בהקדם כדי לתת לכם מידע מלא על השירותים שלנו.