fbpx
ER

תמהיל 14328

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
102 500
400 000
450 000
מספר חודשים
120
120
120
מספר שנים
10
10
10
ריבית שנתית [%]
3.28
4.5
4.68
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1003
4145
4702
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1330
4146
4795
עלות לשקל
1.35
1.24
1.27
עלות תאורטית לשקל
1.17
1.24
1.25
מרווח שוק [%]
2.08
0.62
0.74