fbpx
ER

תמהיל 14327

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
434 000
650 000
216 000
מספר חודשים
60
360
360
מספר שנים
5
30
30
ריבית שנתית [%]
4.53
5.2
4.43
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
8096
3569
1085
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
8097
3893
1237
עלות לשקל
1.12
2.09
2
עלות תאורטית לשקל
1.12
1.98
1.81
מרווח שוק [%]
0.68
0.7
0.49