fbpx
ER

תמהיל 14316

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנה
זכאות
סכום הלוואה
352 000
830 000
249 215
188 785
מספר חודשים
240
360
360
300
מספר שנים
20
30
30
25
ריבית שנתית [%]
4.79
4.73
4.9
2.54
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2282
4319
1322
850
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2282
4916
1505
1785
עלות לשקל
1.56
2.07
2.11
1.97
עלות תאורטית לשקל
1.56
1.87
1.91
1.35
מרווח שוק [%]
0.59
0.79
0.97
0.87