fbpx
ER

תמהיל 14315

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שלוש
זכאות
זכאות
סכום הלוואה
400 000
120 000
435 160
37 440
62 400
מספר חודשים
300
360
360
300
300
מספר שנים
25
30
30
25
25
ריבית שנתית [%]
4.68
2.99
4.6
2.54
2.54
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2264
505
2230
168
281
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2264
1329
2566
354
590
עלות לשקל
1.7
2.55
2.06
1.97
1.97
עלות תאורטית לשקל
1.7
1.52
1.85
1.35
1.35
מרווח שוק [%]
0.35
1.58
0.75
0.87
0.87