fbpx
ER

תמהיל 14314

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
פריים
קבועה צמודה
סכום הלוואה
590 000
590 000
585 000
300 000
מספר חודשים
180
360
360
0
מספר שנים
15
30
30
0.5
ריבית שנתית [%]
4.51
4.53
5.1
2.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4516
2999
3176
662
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4516
3418
3465
670
עלות לשקל
1.38
2.02
2.06
1.03
עלות תאורטית לשקל
1.38
1.83
1.95
1.01
מרווח שוק [%]
0.47
0.59
0.6
1.64