fbpx
ER

תמהיל 14309

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
436 656
1 066 000
97 344
מספר חודשים
360
360
240
מספר שנים
30
30
20
ריבית שנתית [%]
4.9
4.48
2.41
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2317
5388
511
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2317
6141
913
עלות לשקל
1.91
2.01
1.68
עלות תאורטית לשקל
1.91
1.82
1.26
מרווח שוק [%]
0.47
0.54
0.8