fbpx
ER

תמהיל 14303

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
710 000
1 050 000
340 000
מספר חודשים
240
360
360
מספר שנים
20
30
30
ריבית שנתית [%]
4.79
4.5
5.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4603
5320
1846
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4604
6153
2014
עלות לשקל
1.56
2.04
2.06
עלות תאורטית לשקל
1.56
1.82
1.95
מרווח שוק [%]
0.59
0.7
0.6