fbpx
ER

תמהיל 14302

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנה
סכום הלוואה
734 000
1 000 000
466 000
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.87
4.28
4.33
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3882
4936
2314
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3882
5633
2642
עלות לשקל
1.9
1.97
1.98
עלות תאורטית לשקל
1.9
1.78
1.79
מרווח שוק [%]
0.44
0.34
0.4