fbpx
ER

תמהיל 14301

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
547 000
1 061 000
מספר חודשים
360
360
מספר שנים
30
30
ריבית שנתית [%]
2.75
4.86
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2233
5605
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
5508
6374
עלות לשקל
2.34
2.1
עלות תאורטית לשקל
1.47
1.9
מרווח שוק [%]
1.03
0.92