fbpx
ER

תמהיל 14300

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
408 000
300 000
492 000
מספר חודשים
120
360
360
מספר שנים
10.8333
30
30
ריבית שנתית [%]
4.59
5.1
4.52
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3989
1628
2498
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3989
1777
2889
עלות לשקל
1.27
2.06
2.05
עלות תאורטית לשקל
1.27
1.95
1.83
מרווח שוק [%]
0.69
0.6
0.72