fbpx
ER

תמהיל 14299

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה צמודה כל שנתיים
זכאות
סכום הלוואה
156 000
301 648
50 000
92 352
מספר חודשים
180
300
360
360
מספר שנים
15
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.49
4.53
2.23
2.72
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1192
1681
190
375
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1193
1870
516
926
עלות לשקל
1.38
1.81
2.38
2.33
עלות תאורטית לשקל
1.38
1.67
1.37
1.46
מרווח שוק [%]
0.45
0.59
1.03
1