fbpx
ER

תמהיל 14298

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
זכאות
זכאות
זכאות
זכאות
סכום הלוואה
251 775
900 000
50 048
30 192
44 350
73 635
מספר חודשים
360
360
300
300
300
300
מספר שנים
30
30
25
25
25
25
ריבית שנתית [%]
4.81
4.78
2.54
2.54
2.54
2.54
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1322
4711
225
136
199
331
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1322
5414
473
285
419
696
עלות לשקל
1.89
2.1
1.97
1.97
1.97
1.97
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.88
1.35
1.35
1.35
1.35
מרווח שוק [%]
0.37
0.93
0.87
0.87
0.87
0.87