fbpx
ER

תמהיל 14297

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנה
זכאות
זכאות
סכום הלוואה
233 500
233 500
441 860
250 000
136 680
104 460
מספר חודשים
360
360
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.8
3.7
4.43
5
2.72
2.72
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1225
1074
2220
1342
555
424
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1225
2651
2531
1526
1371
1048
עלות לשקל
1.89
2.64
2
2.13
2.33
2.33
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.66
1.81
1.93
1.46
1.46
מרווח שוק [%]
0.36
2
0.49
1.07
1
1