fbpx
ER

תמהיל 14296

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
400 000
275 000
225 000
75 000
מספר חודשים
240
360
360
360
מספר שנים
20
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.85
5.3
4.8
3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2606
1527
1180
316
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2607
1665
1343
854
עלות לשקל
1.56
2.11
2.08
2.62
עלות תאורטית לשקל
1.56
2
1.89
1.52
מרווח שוק [%]
0.66
0.8
0.86
1.8