fbpx
ER

תמהיל 14295

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל שלוש
סכום הלוואה
150 000
125 000
125 000
מספר חודשים
72
180
180
מספר שנים
6
15
15
ריבית שנתית [%]
4.65
5.3
4.65
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2391
1008
965
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2391
1033
1020
עלות לשקל
1.15
1.45
1.44
עלות תאורטית לשקל
1.15
1.45
1.39
מרווח שוק [%]
0.82
0.8
0.8