fbpx
ER

תמהיל 14293

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
פריים
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
500 000
450 000
150 000
100 000
מספר חודשים
300
288
240
300
מספר שנים
25
24
20
25
ריבית שנתית [%]
4.55
4.55
4.9
2.59
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2793
2570
981
453
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2793
2868
1029
1002
עלות לשקל
1.68
1.78
1.6
2.06
עלות תאורטית לשקל
1.68
1.65
1.57
1.36
מרווח שוק [%]
0.21
0.7
0.4
1.18