fbpx
ER

תמהיל 14285

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
370 000
730 000
מספר חודשים
360
360
מספר שנים
30
30
ריבית שנתית [%]
5.05
4.29
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1997
3608
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1998
4179
עלות לשקל
1.94
1.99
עלות תאורטית לשקל
1.94
1.78
מרווח שוק [%]
0.63
0.49