fbpx
ER

תמהיל 14284

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנה
סכום הלוואה
635 000
815 000
450 000
מספר חודשים
180
300
360
מספר שנים
15
25
30
ריבית שנתית [%]
4.75
4.78
4.8
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4939
4660
2360
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4939
5177
2688
עלות לשקל
1.4
1.85
2.08
עלות תאורטית לשקל
1.4
1.72
1.89
מרווח שוק [%]
0.71
0.84
0.87