fbpx
ER

תמהיל 14282

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל שלוש
משתנה צמודה כל שלוש
סכום הלוואה
570 000
300 000
430 000
150 000
מספר חודשים
120
300
252
360
מספר שנים
10
25
21
30
ריבית שנתית [%]
4.5
5.25
4.46
2.73
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
5907
1797
2631
610
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
5907
1924
2886
1638
עלות לשקל
1.24
1.87
1.64
2.51
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.8
1.54
1.47
מרווח שוק [%]
0.62
0.75
0.61
1.47