fbpx
ER

תמהיל 14281

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
187 500
140 000
187 500
420 000
מספר חודשים
216
216
216
240
מספר שנים
18
18
18
20
ריבית שנתית [%]
2.45
1.99
4.7
4.53
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1074
771
1288
2663
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1798
1360
1288
2882
עלות לשקל
1.59
1.6
1.48
1.6
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.19
1.48
1.52
מרווח שוק [%]
0.87
0.79
0.56
0.59