fbpx
ER

תמהיל 14280

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
משתנה לא צמודה כל שנה
סכום הלוואה
590 000
590 000
590 000
מספר חודשים
300
360
360
מספר שנים
25
30
30
ריבית שנתית [%]
2.9
2.58
4.8
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2767
2355
3095
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
5806
6371
3524
עלות לשקל
2.05
2.48
2.08
עלות תאורטית לשקל
1.41
1.44
1.89
מרווח שוק [%]
1.23
1.38
0.87