fbpx
ER

תמהיל 14279

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
235 000
470 000
מספר חודשים
360
360
מספר שנים
30
30
ריבית שנתית [%]
2.65
4.46
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
946
2370
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2336
2742
עלות לשקל
2.31
2.03
עלות תאורטית לשקל
1.45
1.82
מרווח שוק [%]
0.93
0.66