fbpx
ER

תמהיל 14278

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
זכאות
סכום הלוואה
257 648
690 000
92 352
מספר חודשים
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.79
4.68
2.72
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1350
3570
375
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1350
4064
926
עלות לשקל
1.89
2.06
2.33
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.86
1.46
מרווח שוק [%]
0.35
0.74
1