fbpx
ER

תמהיל 14277

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה צמודה כל שנתיים
משתנה לא צמודה כל חמש
פריים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
75 000
225 000
275 000
400 000
מספר חודשים
360
360
360
240
מספר שנים
30
30
30
20
ריבית שנתית [%]
3
4.8
5.3
4.85
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
316
1180
1527
2606
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
854
1343
1665
2607
עלות לשקל
2.62
2.08
2.11
1.56
עלות תאורטית לשקל
1.52
1.89
2
1.56
מרווח שוק [%]
1.8
0.86
0.8
0.66