fbpx
ER

תמהיל 14271

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
משתנה צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
485 000
485 000
480 000
מספר חודשים
300
360
360
מספר שנים
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.79
4.711
2.262
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2776
2518
1837
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2776
2909
4976
עלות לשקל
1.72
2.09
2.39
עלות תאורטית לשקל
1.72
1.87
1.38
מרווח שוק [%]
0.46
0.91
1.06