fbpx
ER

תמהיל 14269

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
125 000
507 000
330 000
330 000
200 000
מספר חודשים
360
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.75
4.98
4.64
4.49
5.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
510
2715
1699
1670
1110
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1259
2715
1935
1932
1211
עלות לשקל
2.34
1.93
2.05
2.04
2.11
עלות תאורטית לשקל
1.47
1.93
1.85
1.82
2
מרווח שוק [%]
1.03
0.56
0.7
0.69
0.8