fbpx
ER

תמהיל 14268

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
קבועה צמודה
פריים
סכום הלוואה
167 000
333 000
100 000
200 000
מספר חודשים
120
192
120
180
מספר שנים
10
16
10
15
ריבית שנתית [%]
4.6
4.5
2.25
5
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1738
2436
931
1581
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1739
2597
1209
1620
עלות לשקל
1.25
1.46
1.27
1.43
עלות תאורטית לשקל
1.25
1.4
1.12
1.42
מרווח שוק [%]
0.72
0.7
0.85
0.5