fbpx
ER

תמהיל 14267

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
350 000
800 000
50 000
מספר חודשים
180
360
84
מספר שנים
15
30
7
ריבית שנתית [%]
4.79
4.29
4.49
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2729
3954
694
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2730
4558
695
עלות לשקל
1.4
1.99
1.17
עלות תאורטית לשקל
1.4
1.78
1.17
מרווח שוק [%]
0.75
0.44
0.66