fbpx
ER

תמהיל 14266

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה לא צמודה כל שנה
סכום הלוואה
30 000
200 000
150 000
120 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
2.85
5.15
4.93
4.95
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
124
1092
798
640
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
306
1092
908
729
עלות לשקל
2.37
1.97
2.11
2.12
עלות תאורטית לשקל
1.49
1.97
1.92
1.92
מרווח שוק [%]
1.14
0.73
0.99
1.02