fbpx
ER

תמהיל 14265

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
275 000
475 000
מספר חודשים
228
168
מספר שנים
19
14
ריבית שנתית [%]
5
4.94
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1870
3922
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1871
4125
עלות לשקל
1.55
1.43
עלות תאורטית לשקל
1.55
1.39
מרווח שוק [%]
0.84
1.14