fbpx
ER

תמהיל 14264

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
פריים
זכאות
סכום הלוואה
491 080
491 080
491 080
86 760
מספר חודשים
240
360
360
240
מספר שנים
20
30
30
20
ריבית שנתית [%]
5
4.49
5.3
2.64
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3240
2485
2726
465
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3241
2874
2973
831
עלות לשקל
1.58
2.04
2.11
1.72
עלות תאורטית לשקל
1.58
1.82
2
1.29
מרווח שוק [%]
0.81
0.69
0.8
1.03