fbpx
ER

תמהיל 14258

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל שנה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
זכאות
סכום הלוואה
360 000
200 000
590 000
50 000
מספר חודשים
240
240
360
180
מספר שנים
20
20
30
15
ריבית שנתית [%]
4.6
1.75
4.23
2.41
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2297
988
2895
331
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2297
1891
3355
503
עלות לשקל
1.53
1.68
1.98
1.46
עלות תאורטית לשקל
1.53
1.19
1.77
1.19
מרווח שוק [%]
0.4
0.66
0.43
0.89