fbpx
ER

תמהיל 14257

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
קבועה צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
250 000
150 000
300 000
300 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
5
2.5
2.53
5.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1342
592
1190
1628
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1342
1462
3219
1777
עלות לשקל
1.93
2.26
2.47
2.06
עלות תאורטית לשקל
1.93
1.42
1.43
1.95
מרווח שוק [%]
0.58
0.78
1.33
0.6