fbpx
ER

תמהיל 14256

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנה
משתנה לא צמודה כל חמש
משתנה צמודה כל חמש
סכום הלוואה
460 000
125 000
345 000
450 000
מספר חודשים
360
360
360
360
מספר שנים
30
30
30
30
ריבית שנתית [%]
4.8
4.88
4.63
2.76
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2413
661
1774
1839
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2413
753
2021
4841
עלות לשקל
1.89
2.1
2.05
2.48
עלות תאורטית לשקל
1.89
1.91
1.85
1.47
מרווח שוק [%]
0.36
0.95
0.69
1.35