fbpx
ER

תמהיל 14255

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
קבועה צמודה
סכום הלוואה
167 000
533 000
100 000
מספר חודשים
252
288
240
מספר שנים
21
24
20
ריבית שנתית [%]
4.88
4.34
2.3
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1060
2981
520
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1061
3342
929
עלות לשקל
1.6
1.75
1.66
עלות תאורטית לשקל
1.6
1.61
1.25
מרווח שוק [%]
0.66
0.54
0.69