fbpx
ER

תמהיל 14254

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
530 000
270 000
מספר חודשים
264
240
מספר שנים
22
20
ריבית שנתית [%]
4.34
4.88
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3119
1764
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3455
1764
עלות לשקל
1.67
1.57
עלות תאורטית לשקל
1.55
1.57
מרווח שוק [%]
0.54
0.69