fbpx
ER

תמהיל 14253

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
30 000
200 000
150 000
120 000
מספר חודשים
300
300
288
300
מספר שנים
25
25
24
25.5
ריבית שנתית [%]
2.7
4.8
4.75
4.85
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
137
1145
873
684
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
289
1146
974
772
עלות לשקל
2
1.72
1.82
1.91
עלות תאורטית לשקל
1.38
1.72
1.68
1.74
מרווח שוק [%]
1.03
0.47
0.9
1.05