fbpx
ER

תמהיל 14252

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
396 668
396 666
396 666
מספר חודשים
180
192
180
מספר שנים
15
16
15
ריבית שנתית [%]
2.5
4.35
5.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2644
2871
3157
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4019
3061
3235
עלות לשקל
1.47
1.45
1.44
עלות תאורטית לשקל
1.2
1.39
1.43
מרווח שוק [%]
0.98
0.55
0.6