fbpx
ER

תמהיל 14250

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
635 000
450 000
815 000
מספר חודשים
180
360
300
מספר שנים
15
30
25
ריבית שנתית [%]
4.75
4.8
4.78
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4939
2360
4660
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4939
2688
5177
עלות לשקל
1.4
2.08
1.85
עלות תאורטית לשקל
1.4
1.89
1.72
מרווח שוק [%]
0.71
0.87
0.84