fbpx
ER

תמהיל 14248

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל שנתיים
קבועה לא צמודה
סכום הלוואה
175 000
275 000
425 000
175 000
מספר חודשים
156
240
216
180
מספר שנים
13
20
18
15
ריבית שנתית [%]
2.29
5.5
4.13
4.76
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1298
1891
2791
1362
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1851
1982
3017
1362
עלות לשקל
1.38
1.68
1.49
1.4
עלות תאורטית לשקל
1.16
1.65
1.42
1.4
מרווח שוק [%]
0.81
1
0.33
0.72