fbpx
ER

תמהיל 14243

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
משתנה לא צמודה כל חמש
קבועה לא צמודה
זכאות
פריים
קבועה צמודה
סכום הלוואה
200 160
250 000
99 840
400 000
50 000
מספר חודשים
180
120
120
180
96
מספר שנים
15
10
10
15.4167
8.5
ריבית שנתית [%]
4.5
4.47
2.38
5
2.2
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
1531
2587
935
3105
537
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
1608
2587
1215
3188
667
עלות לשקל
1.42
1.24
1.28
1.44
1.22
עלות תאורטית לשקל
1.38
1.24
1.12
1.44
1.1
מרווח שוק [%]
0.56
0.59
0.98
0.5
0.84