fbpx
ER

תמהיל 14242

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה צמודה כל שנתיים
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
242 000
325 000
60 000
200 000
473 000
מספר חודשים
120
288
120
108
360
מספר שנים
10
24
10
9
30
ריבית שנתית [%]
4.22
5.2
2.18
2.24
4.58
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2475
1977
556
2046
2419
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2476
2108
739
2577
2755
עלות לשקל
1.23
1.81
1.28
1.24
2.03
עלות תאורטית לשקל
1.23
1.75
1.11
1.11
1.84
מרווח שוק [%]
0.34
0.7
0.98
0.87
0.64