fbpx
ER

תמהיל 14240

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
600 000
440 000
460 000
מספר חודשים
204
240
288
מספר שנים
17
20
24
ריבית שנתית [%]
4.78
5.19
4.39
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4301
2950
2586
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4302
3092
2862
עלות לשקל
1.46
1.64
1.74
עלות תאורטית לשקל
1.46
1.61
1.62
מרווח שוק [%]
0.67
0.69
0.45