fbpx
ER

תמהיל 14239

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
600 000
450 000
450 000
מספר חודשים
204
240
300
מספר שנים
17
20
25
ריבית שנתית [%]
4.77
5.05
4.45
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
4298
2982
2488
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
4299
3126
2768
עלות לשקל
1.46
1.62
1.79
עלות תאורטית לשקל
1.46
1.59
1.66
מרווח שוק [%]
0.66
0.55
0.51