fbpx
ER

תמהיל 14232

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שנתיים
סכום הלוואה
500 000
950 000
מספר חודשים
180
360
מספר שנים
15
30
ריבית שנתית [%]
4.6
4.6
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
3850
4870
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
3851
5693
עלות לשקל
1.39
2.08
עלות תאורטית לשקל
1.39
1.85
מרווח שוק [%]
0.55
0.82