fbpx
ER

תמהיל 14231

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
פריים
קבועה צמודה
משתנה לא צמודה כל חמש
סכום הלוואה
400 000
400 000
200 000
500 000
מספר חודשים
300
300
300
240
מספר שנים
25
25
25
20
ריבית שנתית [%]
4.95
5.1
2.6
4.73
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2326
2361
907
3225
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2327
2548
1908
3509
עלות לשקל
1.75
1.85
1.98
1.64
עלות תאורטית לשקל
1.75
1.77
1.36
1.55
מרווח שוק [%]
0.6
0.6
0.9
0.8