fbpx
ER

תמהיל 14230

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל שנתיים
פריים
סכום הלוואה
267 000
200 000
333 000
מספר חודשים
120
192
240
מספר שנים
10
16
20
ריבית שנתית [%]
4.5
2.53
5
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2767
1267
2197
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2767
2099
2317
עלות לשקל
1.24
1.58
1.62
עלות תאורטית לשקל
1.24
1.22
1.58
מרווח שוק [%]
0.63
1.42
0.5