fbpx
ER

תמהיל 14229

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה לא צמודה כל שלוש
פריים
סכום הלוואה
500 000
800 000
200 000
מספר חודשים
300
360
360
מספר שנים
25
30
30
ריבית שנתית [%]
4.87
4.46
5.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
2885
4034
1085
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
2885
4712
1196
עלות לשקל
1.73
2.05
2.08
עלות תאורטית לשקל
1.73
1.82
1.95
מרווח שוק [%]
0.51
0.66
0.6