fbpx
ER

תמהיל 14228

תקציר מנהלים
מידע דמוגרפי
פרטי התמהיל
שינויים בהחזר החודשי
אנליטיקות
התמהיל האופטימלי
שיערוך יתרת החוב
חלוקת ההחזר החודשי לקרן וריבית
דיאגנוסטיקה
השוואה לתמהילי עבר
תמהילים אלטרנטיביים
תנאי שימוש

פירוט מסלולי התמהיל

סוג ההלוואה
קבועה לא צמודה
משתנה צמודה כל חמש
פריים
סכום הלוואה
1 100 000
825 000
825 000
מספר חודשים
300
300
300
מספר שנים
25
25
25
ריבית שנתית [%]
4.9
2.59
5.1
החזר חודשי ראשוני [ש”ח]
6366
3738
4871
החזר חודשי מקסימלי [ש”ח]
6367
8358
5255
עלות לשקל
1.74
2.08
1.85
עלות תאורטית לשקל
1.74
1.36
1.77
מרווח שוק [%]
0.54
1.2
0.6